Poniżej przedstawiam mapę Okocimia wraz z przysiółkami i nazwami terenowymi, których pochodzenie zostało wyjaśnione poniżej. Kolorem zielonym zaznaczyłem dawne (a właściwie nie tak dawne) granice Okocimia gdyż zostały one przyłaczone do miasta Brzeska Rozporządzenie Prezesa Rady  Ministrów z dnia 2 września 1950roku. Na tym obszarze znajduje się wiele miejsc budynków kapliczek, które są nierozerwalnie związane z historią Okocimia i rodziny Goetzów i stanowią pewną całość. Dlatego też na naszej stronie będą one równiez opisywane z odpowiednią adnotacją. 

NAZWY TERENOWE 
Najczęściej spotykanymi a zarazem najstarszymi nazwami miejscowości w całej Małopolsce są nazwy topograficzne, utworzone od wyrazów pospolitych oznaczających ukształtowanie terenu, glebę sieć hydrograficzną, faunę i florę danej osady.
Występujące w Okocimiu nazwy dzierżawcze wyrażają stosunek osadźcy do ziemi. Ich trzonem zasadniczym jest imię założyciela, posiadacza wsi bądź wieśniaka.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 
Nazwa Okocim po raz pierwszy zapisana w 1331 r. jako Okocin, pochodzi od imienia Okosław, a ściślej od jego zdrobniałej formy - Okota. Nazwa osobowa wsi oznacza przynależność w chwili powstania danej osady do człowieka, którego imię tkwi w tej nazwie. Istnieją trzy legendy mówiące o powstaniu nazwy Okocim. Najbliższą prawdy jest legenda mówiąca, iż Spytko z Melsztyna podarował wieś w darze Okocie. Podobno Okota na dworach pełniła funkcję akuszerki i stąd wieś o nazwie Okocyn - Okocim. Druga legenda wiąże się z przybyciem Goetza w te strony, który stanąwszy na górze okocimskiej, spojrzał w dół i tak się zachwycił roztaczającym się widokiem, że krzyknął: “Co za widok, Ze aż “oko ćmi". Trzecia wersja mówi, iż Goetz przybył w te strony wraz z świeżo poślubioną żoną, która była Czeszką. Ona tak sobie upodobała te okolice, że orzekła stanowczo “to se okocim". Stronę zachodnią Okocimia oblewa swymi wodami rzeka Uszwica. Uszwica pierwotnie zwana była Glinnikiem, prawdopodobnie ze względu na gliniaste podłoże, po którym toczyła swe wody. Natomiast etymologia wtórnej nazwy tej rzeki jest niejasna. Niektórzy badacze wyprowadzają ją od litewskiego “Vasa" tzn. wilgoć, ale postępowanie takie nie znajduje żadnego potwierdzenia w źródłach. Domniemywa się, iż w jakiś sposób nazwa ta wiąże się z czasownikiem uchodzić.

NAZWY PRZYSIÓŁKÓW
Nazwy przysiółków nie mają potwierdzenia w żadnych źródłach, lecz są przekazem ustnym starszych ludzi. Jest ich kilka. Idąc od strony południowej ku północy pierwszym przysiółkiem jest Zalesie. Zalesie nazwę swą wzięło stąd, iż na terenie za lasem budowano gospodarstwa. Mieszkańcy Okocimia idąc do tych gospodarstw mówili “idziemy za las". Od “za las" powstało Zalesie. Przysiółek Zagórze związany jest z nazwą terenu zwanego Wielką Górą. Wielka Góra nazwana została od wysokości tej góry. Jest ona wielka, stąd Wielka Góra. Góra ta porośnięta jest lasem, w którym znajdowało się cmentarzysko zwierząt. Chowano tu wszystkie zdechłe zwierzęta z całej wsi. Za tą górą mieszkali ludzie na tzw. Zagórzu od słowa “za górą". Łazy to kolejny przysiółek. Był to teren lesisty, bogaty w zwierzynę. Dlatego chodzono tam na polowania zwane podłazy. Na przestrzeni lat przedrostek -pod- zanikł a zostały łazy. Stąd dzisiejsze Łazy. Przysiółek Kamieniec nazwę swą otrzymał od kamienia występującego na polach, które uprawiali mieszkańcy i kamienia występującego w lasach, skąd ludność wykopywała go używając do budowy domów.

Kamień - Kamieniec tak mówili ludzie idący w ten obszar wsi. Zarody Małe i Zagrody Wielkie mają wspólną historię powstania swej nazwy. Stanisław Czerny właściciel grodu na Bocheńcu posiadał domy i część ziem położonych “za grodem", u stóp góry bocheńskiej po stronie Okocimia. W jednej części było mniej zagród domowych stąd Zagrody Małe, w drugiej więcej, stąd Zagrody Wielkie. Klęczany - nazwa tego przysiółka jest niejasna. Jedni twierdzą, że nazwa pochodzi od -klęku- za jakieś kary, przewinienia. Inni uważają, że od -klęku-przed figurą_ św. Jana. Inny przysiółek zwany Berskówka nazwę swą otrzymał od właściciela dóbr ziemskich hr. Bereskiego. Jest to nazwa dzierżawiona Berskówka. Okocim Górny nazwę swą otrzymał od nazwy właściwej Okocim. Ponieważ tereny jego były najwyższymi punktami tej miejscowości nazwano go Górnym. Natomiast Okocim Dolny to nazwa właściwa wsi Okocim plus tereny położone u podnóża góry, czyli dół. Dół - dolny. Nazwę Leszczyny wiązano z zagajnikami leszczyn rosnących na tym terenie. Związane jest to florą występującą w nazwie Leszczyna - krzew. Pole - nazwę swą wzięło od wszystkich pól, które zwane były “pańskimi polarni". Należały one do właściciela browaru Goetza. Zielonka to przysiółek nazwany od upraw zbóż, łąk i ziela. Przeważały uprawy zielone. Ziel + onka ----> Zielonka. Browar Okocim zwany Browarzyskiem, to teren, na którym znajduje się browar, czyli wytwórnia piwa. Nazwa pochodzi od wsi Okocim, na terenie której został zlokalizowany. Wytwórnia + nazwa wsi ---> Browar Okocim. Obecnie Zielonka i Browarzysko należą do miasta Brzeska.

NAZWY TERENOWE 
Oprócz nazw przysiółków Okocim posiada inne jeszcze nazwy terenowe. Między innymi Czerwona Droga nazwę swą przyjęła od koloru czerwonego i drogi. W latach 70-tych położono na tę drogę nawierzchnię z cegły czerwonej tzw. tłuczniówkę Czerwień + droga --> Czerwona Droga. Okocim posiada oprócz przysiółka Kamieniec jest jeszcze inny teren zwany również Kamieńcem. Nazwę swą otrzymał również od kamienia, którego było tu bardzo dużo. Był to piaskowiec. Wydobywano go metodą odkrywkową. Brano stąd kamień na budowę kościoła. Wiele terenów pól uprawowych nazwę swą wzięło od tych, którzy tę ziemię nabywali między innymi: Baranówka od nazwiska właściciela Barana, Zrywaczówka od Zrywacza, Stósówka od Stósa itp. W przysiółku Pole był teren zwany Trojanowskie Doły. Prawdopodobnie nazwa ta związana jest z właścicielem ziemskim Trojanem, którego ziemie leżały w dole u podnóża góry. Trojan + dół —› Trojanowskie Doły. Zakościele to nazwa terenu położonego “za kościołem". Wymawiana w gwarze ludowej przyjęła formę Zakościele. Osiny to nazwa związana z florą od drzew zwanych osikami. Teren ten pokrywały gęsto rosnące osiki, stąd Osiny - osiki. Granice to kolejna nazwa. Pochodzi ona od granicy, czyli linii dzielącej dwie miejscowości Okocim i Jadowniki. Wyspa to nazwa, która powstała przy zmianie biegu rzeki Uszwicy. Goetz przy prostowaniu biegu rzeki przeciął ląd tak, iż powstała wyspa. Odtąd teren ten zwano Wyspą a należy on dziś do Brzeska. Koci Zamek wg przekazu swą nazwę wziął od zameczka, w którym mieszkali tzw. kociarze, czyli wyznawcy świadków Jehowy. Odtąd teren ten zwano Koci Zamek. Inną nazwą jest teren zwany Zagumnie. Nazwę swą wziął stąd, iż wg prawa austriackiego za budynkami domostw znajdowały się stodoły w odległości 20 m od domu. Za tymi budynkami była droga, która prowadziła od folwarku górnego do średniego. Gumno czyli obejście, za gumnem, za budynkami gospodarczymi. Połączenie za + gumno ---> Zagumnie. Za Zagumnem znajduje się teren zwany Kamionka. Jest to studnia, z której czerpali wodę wszyscy pobliscy gospodarze oraz ludność mieszkająca w pobliżu. Nazwę swą wzięła stąd, iż woda, która się w tej studni znajduje, ma ogromne ilości kamienia, który się osadza na dnie naczynia po przegotowaniu. Pomiędzy Zagrodami Wielkimi a Leszczynami położony jest teren zwany Kasztanki. Nazwę swą posiada od drzew - kasztanów. Ostatnią nazwą., którą udało się wyjaśnić jest Garbatka. Garbatka to stroma góra z załamaniem w ścieżce w kształcie garba. Od słowa garb przez dodanie formantu -atka- powstała Garbatka. Obecnie używa się tej drogi jako skrót do miasta Brzeska. Należy zaznaczyć, że są to nazwy terenowe, których nazwy przekazywano ustnie z pokolenia na pokolenie.

6 A. Stachoń: BIM ar 2(30) luty 1995, str. 15